Antara Senarai Nama Sahabat Rasulullah

[ Antara Senarai Nama Sahabat Rasulullah ]

Abu Bakar As-Siddiq/ Umar al-Khaththab/ Utsman bin Affan/ Ali bin Abu Thalib/ Abu Ubaidah bin Al-Jarrah/ Thalhah bin Ubaidullah/ Az-Zubair bin Al-Awwam/ Abddurahman bin Auf/ Sa'ad bin Abu Waqqas/ Sa'id bin Zaid/ Mush'ab bin Umair/ Uthman bin Madz'un/ Salim Maula Abu Hudzaifah/ Hamzah bin Abdul Muththalib/ Abu Jandal.

Suhail bin Amr/ Al Bara' bin Malik/ Abu Sufyan bin Al Harits/ Ja'far bin Abu Thalib/ Zaid bin Haritsah/ Abdullah bin Rawahah/ Abu Dujanah al Anshari/ Khubaib bin Adi/ Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh/ Amr bin Al Jamuh/ Al Ala' bin Al Hadhrami/ Sa'ad bin Khaitsamah/ Al Bara' bin Ma'rur/ Sa'ad bin Ubadah/ Sa'ad bin Mu'adz/ Zaid bin Khaththab, Thabit bin Qais/ Thulaihah bin Khuwalid/ Sa'ad bin Rabi'/Ma'an bin Adi/ Abdullah bin Abdullah bin Ubai/ Ikrimah bin Abu Jahal/ Abdullah bin Amr bin Haram/ Abu Al Ash bin Ar-Rabi'/ Abbad bin Bisyir/ Usaid bin Al Hudhair/ Bilal bin Rabah/ Ibnu Ummi Maktum/Khalid bin Al Walid/ Ubai bin Kaab/ An-Nu'man bin Muqarrin/ Ammar bin Yasir/ Mu'adz bin Jabal/ Abdullah bin Mas'ud.

Salman al Farisi/ Ubadah bin Ash-Shamit/ Abdullah bin Hudzafah/ Shuhaib bin Sinan/ Abu Talhah Al Anshari/ Al Asy'ats bin Qais/ Hathib bin Abu Baltha'ah/ Abu Dzar/ Al-Abbas/ Abu Sufyan/ Sahal bin Hunaif/ Abu Darda'/ Abu Nu'man bin Muqarrin/ Hudzaifah bin Al-Yaman/ Haritsah bin An-Nu'man/ Abu Musa Al-Asy'ari/ Abu Ayub Al Anshari/ Abdullah bin Sallam/ Zaid bin Tsabit/ Tamim Ad-Dari/Abu Qatadah al Anshari As-Sulami/ Syaddad bin Aus/ Buraidah bin Hushaib/ Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Siddiq/ Al Arqam bin Abu Al Arqam/ Khuzaimah bin Tsabit/ Mu'aiqib bin Abu Fatimah ad-Daudsi/ Usamah bin Zaid/ Imran bin Hussain/ Hassan bin Tsabit/ Ka'ab bin Malik/ Jarir bin Abdullah/ Dihyah al Kalbi/ Shafwan bin Umayyah/ Abu Tsa'labah al Khusyani/ Wa'il bin Hujur bin Sa'ad/ Abu Hurairah/ Abu Bakrah Ats-Tsaqafi Ath-Tha'ifi/Abu Rifa'ah Al Adawi/ Tsauban An-Nabawi/ Abdullah bin Amir/ Al Mughirah bin Syu'bah/ Abdullah bin Sa'ad.

Mu'awiyah bin Hudaij/ Abu Barzah al Aslami/ Hakim bin Hizam/ Ka'ab bin Ujrah/ Amr bin Al Ash/ Abdullah bin Amr bin Al Ash/ Jubair bin Muth'im/ Aqil bin Abu Thalib al Hasyimi/ Qais bin Sa'ad/ Fadhalah bin Ubaid/ Mu'awiyah bin Abu Sufyan/ Adi bin Hatim/ Zaid bin Arqam/ Abu Sa'id Al Khudri/ Jundub/ Jundub bin Azdi/ Samurah bin Jundub/ Jabir bin Abdullah/ Abdurrahman bin Abza Al Khuza'i/ Abdullah bin Umar/Adh-Dhahhak bin Qais/ Al Hasan Asy-Syahid/ Abdullah bin Hanzalah/ Salamah bin Al Akwa'/ Abdullah bin Abbas Al Bahar/ Abu Umamah Al Bahili/ Abdullah bin Az-Zubair/ Abdullah bin Az-Zubair bin Abdul Muththalib/ Sulaiman bin Shurad/ Anas bin Malik/ Busur bin Arthah/ Al Walid bin Uqbah/ Al Irbadh bin Sariyah As-Sulami/ Sa'id bin Al Ash/ Abdullah bin Ja'far/ Abu Ath-Thufail.

[ Sahabiah Rasulullah (kalangan wanita) ]

Khadijah Ummul Mukminin/ Fatimah bin Rasulullah/ Aisyah Ummul Mukminin/ Ummu Salamah Ummul Mukminin/ Zainab binti Jahsyin Ummul Mukminin/ Zainab binti Khuzaimah Ummul Mukminin/ Ummu Habibah Ummul Mukminin/ Ummu Aiman/ Hafshah Ummul Mukminin/ Shafiyyah Ummul Mukminin/ Maimunah Ummul Mukminin/ Maimunah Ummul Mukminin/ Zainab binti Rasulullah/ Ruqayyah bin Rasulullah/ Ummu Kultsum bin Rasulullah/ Juwairiyyah Ummul Mukminin/ Shafiyyah (makcik Rasulullah)/ Ummu Kultsum/ Ummur Umarah/ Asma' bin Umais/ Asma' bin Abu Bakar/ Barirah Maula Aisyah Ummul Mukminin/ Ummu Sulaim Al Ghumaisha'/ Ummu Hani'/ Ummu Haram.

.........................

Ini antara senarai nama yang dapat disertakan, sebenarnya terlalu ramai sahabat Rasulullah bahkan mencecah lebih 100 ribu orang. Apapun, inilah antara senarai nama mereka dan lebih baik kita belajar mengenali mereka ini daripada mendengar cerita-cerita tok wali/tok syaikh. Kerana kedudukan para sahabat/sahabiah jauh lebih tinggi daripada orang terkemudian, bahkan nilai debu di kaki para sahabat lebih berharga daripada nilai orang yang dilabel wali oleh sesetengah golongan.
Mudahnya berdakwah. Klik 'LIKE' untuk kongsi ilmu bermanfaat kepada rakan kita. "Sampaikan pesan walaupun 1 ayat"

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...